สธ.จ่อส่งแพทย์ชนบทจบใหม่ทำงานภูมิลำเนา

  • By thepao
  • May 11, 2016
  • Comments Off on สธ.จ่อส่งแพทย์ชนบทจบใหม่ทำงานภูมิลำเนา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย เตรียมส่งแพทย์ชนบทจบใหม่ กลับทำงานที่ภูมิลำเนา เพื่อกระจายแพทย์ทั่วประเทศอย่างทั่วถึง

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า รัฐบาลมีเจตนารมณ์ให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพในทุกพื้นที่ เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน โดยแพทย์ที่ปฏิบัติงานในชนบทเป็นผู้ที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะนี้จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขยังขาดแคลนมาก กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งการผลิตแพทย์เพิ่ม โดยตามแผนปีการศึกษา 2556 – 2560 จะมีแพทย์ที่จบการศึกษาทั้งหมด 13,819 คน ในจำนวนนี้เป็นแพทย์จากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท จำนวน 5,001 คน ซึ่งขณะนี้พบพบว่าแพทย์ในโครงการนี้ส่วนใหญ่ประจำอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดเกือบร้อยละ 50

นอกจากนี้ ยังพบว่าตลอด 22 ปี ของการดำเนินโครงการ มีแพทย์จากโครงการลาออกจากกระทรวงสาธารณสุขประมาณร้อยละ 18 ส่วนใหญ่เนื่องจากต้องการไปเรียนต่อ ดูแลครอบครัวและประกอบอาชีพอื่น ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงจะได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนของแพทย์ชนบทชั้นปีที่ 4 – 6 ให้ทำงานร่วมกับชุมชนมากขึ้น สร้างจิตสำนึกรักชุมชนเพื่อที่จะให้แพทย์ทำงานในชุมชนได้ยาวนานขึ้น และในปี 2561 – 2570 ได้เตรียมวางแผนผลิตแพทย์สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาแพทย์ของโครงการดังกล่าวเพื่อให้มีการกระจายแพทย์ทั่วประเทศอย่างทั่วถึง

Comments are closed.